Diseño Logotipo realizado para Kyusho kenpo Chile en Sep-2007

Diseño logotipo para Kyusho Kempo Chile